دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


معاون تحقيقات و فناوري
مديريت تحقيقات و فناوري
مديريت ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

هیات علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
ریاست مرکز

ریاست مرکز: سرکار خانم دکتر ناهید ابوطالب

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل: aboutaleb.niums.ac.ir

تلفن تماس: 86704589-021

معاون پژوهشی

معاون پژوهشی: سرکار خانم دکتر فریناز نصیری نژاد

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استاد

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:nasirinezhad.fiums.ac.ir

تلفن تماس: 86704589-021

شورای پژوهشی

جناب آقای دکتر حمیدرضا پازکی طرودی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استاد

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل: pazoki.hiums.ac.ir

تلفن تماس: 86704771-021

جناب آقای دکتر فرهاد احمدی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی شیمی تجزیه

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل: farhadahmadigmail.com

تلفن تماس: 867044589-021

جناب آقای دکتر یاسر عزیزی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:azizi.yiums.ac.ir

تلفن تماس: 86704547-021

سرکار خانم دکتر فاطمه رمضانی

رشته تخصصی: نانوفناوری پزشکی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:ramezani.fiums.ac.ir

تلفن تماس: 86704771-021

جناب آقای دکتر علی ذکری

رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:zekri.aiums.ac.ir

تلفن تماس: 86704589-021

جناب آقای دکتر محمود یوسفی فرد

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:yousefifard.miums.ac.ir

تلفن تماس: 86704771-021

اعضای علمی مرکز

سرکار خانم دکتر توراندخت بلوچ نژاد مجرد

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استاد

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:balouchnejadmojarad.tiums.ac.ir

تلفن تماس: 86704549-021

سرکار خانم دکتر فرناز نیکبخت

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:nikbakht.fiums.ac.ir

تلفن تماس: 86704549-021

سرکار خانم دکتر آرزو نهاوندی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: دانشیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:nahavandi.aiums.ac.ir

تلفن تماس: 867044549-021

سرکار خانم دکتر نیدا جمالی رئوفی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی فیزیولوژی

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:jamali.niums.ac.ir

تلفن تماس: 86704549-021

سرکار خانم دکتر ثریا محرابی

رشته تخصصی: دکترای تخصصی علوم اعصاب

رتبه علمی: استادیار

رزومه: دانلود فایل | سامانه علم سنجی | Scopus Google Scholar ORCID

ایمیل:

تلفن تماس: 86704549-021


دفعات مشاهده: 6599 بار   |   دفعات چاپ: 559 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر